Tag Archives: insert

Hostname Mandriva

Edit /etc/sysconfig/network inserting:

HOSTNAME=xxx.machine

Restart.

Advertisements